Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny Łemków (subregion zachodni)

W świątecznym stroju zachodniej Łemkowszczyzny, leżącej w obrębie obecnego województwa małopolskiego (powiaty: Nowy Sącz i Gorlice), do przełomu XIX i...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Język łemkowski, dialekt łemkowski, język rusiński, mówienie po rusnacku – to określenia nazywające mowę Łemków. Pierwsze 3 z nich to określenia ofi...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Większość osad zachodniej Łemkowszczyzny, leżących w śródgórskich dolinach, to tzw. łańcuchówki. Ciągnęły się one długim łańcuchem zabudowy, równoległ...

Pożywienie, kuchnia

Na Łemkowszczyźnie (również zachodniej, wchodzącej w obręb województwa małopolskiego), podobnie jak w większości grup Górali karpackich, warunki przyr...