s
Unia Europejska
Górale Babiogórscy

Górale Babiogórscy

Gwara Górali Babiogórców

Gwara Górali Babiogórców występuje na terenie suskiej wyspy małopolskich gwar jednonosówkowych (pozostałe wyspy to wyspa oświęcimska oraz wyspa limanowska). Należą tu m.in. miejscowości: Sucha Beskidzka, Zawoja, Skawica, Juszczyn.

I. Cechy ogólne     

1. Mazurzenie, np.: v dåvnym caśe, puoset, dokucåu̯ (‘w dawnym czasie, poszedł, dokuczał’).     

2. Udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, np.: χṷob myśl’i, bogåӡ na drug’i ӡ́oi̭, bogåӡ rano fstai̭e, po’vėӡ mu, χṷob uradovany (‘chłop myśli, bogacz na drugi dzień, bogacz rano wstaje, powiedz mu, chłop uradowany’).     

3. Samogłoski pochylone.

            a) a pochylone, realizowane jako å lub o, np.: gådå, uob’åt, zodnyg ӡ́eći (‘gada, obiad, żadnych dzieci’)

            b) o pochylone, realizowane jako u, np.: zbui̭, na vus, m’åṷ źrupka (‘zbój, na wóz, miał źróbka’)

            c) e pochylone, realizowane jako y po twardych, natomiast wariantywnie || ė || i po miękkich, np.: tys, b’yda, po’vėӡ mu, pov’i (‘też, powiedz mu, powie’)

4. Samogłoski nosowe.

            Rezonans nosowy.

4.1. W pozycji śródgłosowej (w środku wyrazu)

 1. przed spółgłoską zwartą:
 •   ęT > : åT, np.: stråtf’åṷ ze straχu, v’iåcy, såʒ́a (‘zdrętwiał ze strachu, więcej, sędzia’)
 •  ąT > : åT, np.: såӡ́il’i, końe ńi mogå ućågnåć (‘sądzili, konie nie mogą uciągnąć’)
 1. przed spółgłoską szczelinową.
 • ąS > åS, np.: pšiv’åzåu̯ porvozȯm ‘(‘przywiązał powrozem’)
 1. przed spółgłoskami ł, l (w typie stanął, stanęli). W tej pozycji występuje grupa oN, będąca konsekwencją systemu jednonosówkowego, np.: vźon, vyi̭on, vźona (‘wziął, wyjął, wzięła’).

4.2. W pozycji wygłosowej (na końcu wyrazu) w poszczególnych pozycjach morfologicznych (w funkcji końcówek fleksyjnych). W we wszystkim pozycjach, prócz narzędnika l. poj. rodzaju żeńskiego, stan jest taki sam, tj. panuje końcówka o barwie zbliżonej do o. W szczegółach bywa to –|| -ą̊ || -å. Taki stan odnotował A. Zaręba ok. 60 lat temu. Współcześnie dominuje odnosowione o. Por. odpowiedniki gwarowe literackich nosówek ę, ą w różnych pozycjach morfologicznych (poza N. l. poj. rodzaju żeńskiego):

 1. odpowiednik ogpol. ę (kontynuant staropolskiej nosówki krótkiej):
 • å w 1. os. l. poj. czasu teraźniejszego, np.: i̭å i̭adå (‘ja jadę’)
 • å w B. l. poj. rzeczowników rodzaju żeńskiego, zakończonych w M. l. poj. na a jasne, np.: m’el’i i̭ednå krovå, daval’i mu kårå śm’erći, krovå spšedåṷ (‘mieli jedną krowę, dawali mu karę śmierci, krowę sprzedał’)
 1. odpowiednik ogpol. ą (kontynuant staropolskiej nosówki długiej):
 • å w 3. os. l. mn. czasu teraźniejszego, np.: guo puscå na volnoś, idå, gådai̭å, såʒå (‘go puszczą na wolność, idą, gadają, sądzą’)

wyjątkowo w tej pozycji –om, np.: zai̭dȯm (‘zajdą’)

-om w N. l. poj. rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków rodzaju żeńskiego, np. s krovom, oba z babom, z bapkom (‘z krową, oboje z babą, z babką’). Końcówka –om nie jest tu nietypowym rozwojem nosówki, ale zmorfologizowaną cechą fonetyczną, tj. oderwaną od procesu fonetycznego i ograniczoną do konkretnej pozycji morfologicznej.

Grup eN. W tym zakresie występuje zgodność z typem jednonosówkowym, tj. przed N pojawia się samogłoska o, np.: pov’om, sum’ońo (‘powiem, sumienia’).

5. Protezy. Powszechna jest labializacja, np.: na uostatku, kuoguo (‘na ostatku, kogo’). Przydech i prejotacja występują sporadycznie.

II. Cechy lokalne

1. Przejście wygłosowego -χ w –k. Zjawisko to występuje w następujących pozycjach:

2. W pozycjach morfologicznych (w końcówkach fleksyjnych):

 1. w końcówce -ach w Mc. l. mn. rzeczowników, np.: śedl’i na deskak, f kśoskak (‘siedli na deskach, w książkach’)
 2. w końcówce -ych (|| -ich) w D. i Mc. l. mn. przymiotników, zaimków itd., np.: zuotyk, zodnyk, staryk (‘złotych, żadnych, starych’)
 3. w końcówce 1. os. l. poj. czasu przeszłego, np.: śåṷak (‘siałam’)
 4. w końcówce 1. os. l. poj. trybu przypuszczającego, np.: zebyk m’åṷ (‘żebym miał’)
 5. w partykule niek.

3. Brak przegłosu e w o przed spółgłoskami zębowymi twardymi, np.: vyv’ezṷo śe, odńesṷak (‘wywiozło się, odniosłam’).

4. Zachowanie końcówki -e w D. l. poj. rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego, np.: do pralńe (‘do pralni’).

5. Synkretyczna końcówka -ov’i w C. i Mc. l. poj. rzeczowników męskoosobowych, np.: daṷak strykov’i, godo o Jaśkov’i (‘dałam stryjkowi, gada o Jaśku’).

6. Prefiks uoz- (roz-), np. uostraćil’i, uozńesṷa (‘roztracili, rozniosła’).

Na koniec wybrane przykłady słownictwa wskazującego na związki Zawoi z kulturą wołoską i pasterstwem owiec, znanym przede wszystkim z terenu Podhala (materiał leksykalny wybrany przez Panią Zofię Bugajską, kustosza Izby Regionalnej w Zawoi-Gołyni):

baca - ‘gospodarz szałasu, prowadzący sezonowy wypas owiec’

bacówka - ‘budynek o prostej konstrukcji, bardzo skromnie wyposażony, służący za mieszkanie dla pasterzy’

gieleta - naczynie do dojenia owiec’

grapa - ‘nieduży pagórek, porośnięte zbocze górskie’

groń - ‘pagórek’

homola - ‘grudka sera lub masła’

honielnik - młody chłopiec zapędzający owce do dojenia, pomagający juhasom’

hotar - ‘koszar’

jorka - ‘młoda owca nie mająca jeszcze młodych’

juhas - ‘pasterz owiec, podległy bacy’

kiczora - ‘zalesiona kopulasta góra’

koliba - ‘szałas’

kornuta - ‘rogata owca’

kosor - ‘zagroda dla owiec’

kotelnica - ‘zagroda dla zwierząt’

mosur - ‘naczynie z wydrążonego klocka drzewa’

muncol - ‘zalesiona kopulasta góra’

pajta - ‘zabudowanie, do którego spędzano napasione na hali owce’

polica - ‘półka na ser owczy’

puciera - ‘duże naczynie zwężające się ku dołowi, do którego zlewa się mleko z udoju’

roztoka - ‘dolina z małym strumieniem’

sihla - moczar, bagno’

stonga - ‘wydzielona część kosora, gdzie zapędza się owce do dojenia’

wajda - ‘człowiek stojący dawno na czele społeczności wiejskiej, utrzymujący stosunki z dworem, biorący udział w rozwiązywaniu konfliktów’

wetula - ‘starsza owca lub koza’

 

Prof. dr hab. Józef Kąś